Aplikovaná chemie

Kód a název oboru vzdělání: 28-44-M/01 Aplikovaná chemie
Zaměření: Analytická chemie, Farmaceutické substance, Výpočetní technika
Délka a forma studia: 4 roky, denní studium
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP: 1. září 2012

Uplatnění v praxi

Absolvent se uplatní v chemickém a farmaceutickém průmyslu i v různých odvětvích zpracovatelského průmyslu s významným podílem chemického provozu. Uplatnění nachází v laboratořích chemických podniků, výzkumu a vývoje, v servisních organizacích a laboratořích, které se zabývají chemickými a biochemickými rozbory a úpravou vod, půd, ovzduší, paliv a odpadů a monitorováním životního prostředí.

Se svými znalostmi a vědomostmi může působit v organizacích a institucích zajišťujících tvorbu, ochranu a kontrolu životního prostředí a dodržování hygienických norem, v referátech státní správy a samosprávy odpovídajících příslušnému zaměření vzdělávacího programu.

Svým pracovním zařazením může absolvent pracovat na typových pozicích: chemický technik v oblasti chemie, farmacie, silikátů, textilu, v oblasti nakládání s odpady i v dalších příbuzných odvětvích jako dispečer, kontrolor jakosti, mistr, normovač, technický manažer provozu a technolog při zajišťování technické a technologické stránky výrobního procesu, v kontrolních činnostech, v systému řízení jakosti, v péči o životní prostředí a obchodně-ekonomických činnostech.

Absolvent může najít uplatnění i při samostatném podnikání a při obchodně provozních činnostech podle živnostenského zákona tam, kde je požadováno střední vzdělání chemického zaměření s maturitou.  Po ukončení studia a vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách především chemického zaměření.