Německý jazyk

V 1.ročníku probíhá intenzívní výuka německého jazyka, od 2. ročníku se v německém jazyce vyučuje i dějepis a zeměpis. Německý jazyk je rodným jazykem sousedů na severu, západě a jihu naší republiky a slouží jako dorozumívací prostředek i ve většině evropských zemí. Pokud jde o slovní zásobu má dost společného s angličtinou, protože obě řeči se řadí do skupiny germánských jazyků. Pro vzájemnou komunikaci s našimi německými sousedy je nezbytné také zvládnutí němčiny v její šíři a vědomí, že žijeme v rámci německého kulturního prostoru, v němž se naše země po generace ovlivňovaly a vyvíjely společně. Potřeba oboustranné spolupráce je tedy naléhavější v dnešní době víc než kdy jindy. Výuku zajišťují vedle českých učitelů i němečtí lektoři. Pro výuku německého jazyka je k dispozici i německá knihovna (součást odborné jazykové učebny) vybudovaná s významnou pomocí německé strany. Škola je zahrnuta do rozsáhlého vzdělávacího programu SRN organizace „Bundesverwaltungsamt – Zentralstelle für das Schulwesen“ (Spolkové zastupitelství – Centrála pro školství v Kolíně nad Rýnem) a je jedním ze sedmi gymnázií na Moravě, která získala statut tzv. Sprachdiplomschule. Zájemci z řad studentů mohou bezplatně vykonat jazykovou zkoušku, tzv. Sprachdiplom, který je opravňuje ke studiu na vysokých školách v SRN. Dosud všichni naši studenti, kteří se na tuto zkoušku přihlásili, Sprachdiplom získali. Jako DSD škola máme také výhodu, že jsme finančně podporováni německou stranou – učebnice, atlasy, doplňkové materiály, kopírující přístroj, nabídky stáží pro učitele i žáky v rámci dalšího vzdělávání. Pracujeme s učebnicemi Wer? Wie? Was? a Themen neu, které jsou původně vydávány v SRN. Pracovní sešity k Themen neu jsou vydány v ČR a doplněny výkladem gramatiky a slovní zásobou. Tyto učebnice jsou schváleny MŠČR a jejich výběr byl pozitivně hodnocen také Českou inspekcí a rodilými mluvčími. Několik let úspěšně probíhají výměnné pobyty studentů s partnerskou školou Hegau–Gymnasium v Singen a s gymnáziem v Eislingen (Baden-Württemberg).

Studenti se účastní poznávacích zájezdů do německy mluvících zemí (obohacení žáků nejen pokud jde o jazyk, ale i o znalost reálií a možnost navázat pro mladé lidi tak důležité přátelské kontakty) a účastní se dalších mezinárodních akcí, včetně práce na projektech (např. projekt Natur ohne Grenzen – Zugvögel im Internet), akcí Rakouské knihovny FF UP Olomouc a dalších. Absolvování tohoto typu studia (živé jazyky – NJ) a Sprachdiplom jsou podle usnesení vlády ČR jednou z podmínek pro zaměstnání v ústředních orgánech státní správy.