Německý jazyk

V 1.ročníku tříd s posílenou výukou němčiny probíhá intenzívní výuka německého jazyka, od 2. ročníku se v německém jazyce vyučuje i dějepis a zeměpis. Německý jazyk je rodným jazykem sousedů na severu, západě a jihu naší republiky a slouží jako dorozumívací prostředek i ve většině evropských zemí. Pokud jde o slovní zásobu, má dost společného s angličtinou, protože obě řeči se řadí do skupiny germánských jazyků. Pro vzájemnou komunikaci s našimi německými sousedy je nezbytné také zvládnutí němčiny v její šíři a vědomí, že žijeme v rámci německého kulturního prostoru, v němž se naše země po generace ovlivňovaly a vyvíjely společně. Potřeba oboustranné spolupráce je tedy naléhavější v dnešní době víc než kdy jindy.

Výuku zajišťují vedle českých učitelů i němečtí lektoři. Pro výuku německého jazyka je k dispozici i německá knihovna (součást odborné jazykové učebny) vybudovaná s významnou pomocí německé strany. Škola je zahrnuta do rozsáhlého vzdělávacího programu SRN organizace „Bundesverwaltungsamt –  Zentralstelle für das Schulwesen“ (Spolkové zastupitelství – Centrála pro školství v Kolíně nad Rýnem) a je jedním ze sedmi gymnázií na Moravě, která získala statut tzv. Sprachdiplomschule. Zájemci z řad studentů mohou bezplatně vykonat jazykovou zkoušku DSD II, tzv. Sprachdiplom, který  opravňuje ke studiu na vysokých školách v SRN a zároveň nabízí i možnost prosadit se na trhu práce ve firmách se zahraniční účastí. Tuto zkoušku mohou využít žáci jako náhradu za maturitní zkoušku z německého jazyka.

Jako DSD škola máme také výhodu, že jsme finančně podporováni německou stranou – učebnice, atlasy, doplňkové materiály, nabídky stáží pro učitele i žáky v rámci dalšího vzdělávání. Pracujeme s učebnicemi Themen neu, Ausblick a Fit für DSD II.

Několik let úspěšně probíhají výměnné pobyty studentů s partnerskou školou Hegau – Gymnasium v Singen.

Studenti se účastní poznávacích zájezdů do německy mluvících zemí (obohacení žáků nejen pokud jde o jazyk, ale i o znalost reálií a možnost navázat pro mladé lidi tak důležité přátelské kontakty), mezinárodních akcí (např. Jugend debbatiert), akcí Rakouské knihovny FF UP Olomouc, konverzačních a překladatelských soutěží, žáci mají možnost získat zahraniční stipendia.

Mezinárodní zkoušku DSD I a DSD II nabízíme také ve třídách všeobecného osmiletého studia, kde výuka německého jazyka probíhá od sekundy. Pracujeme s učebnicemi Ideen, Ausblick a doplňkovými materiály k přípravě na DSD I a II.

Úspěšní absolventi mezinárodní zkoušky DSD I a DSD II mohou touto zkouškou nahradit maturitní zkoušku z německého jazyka.