Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – ÚŘEDNÍ HODINY

Zápisové lístky a odvolání proti nepřijetí je možno odevzdat osobně v kanceláři školy od 2.5.2023 v tomto čase:

PO: 8:00 – 14:00

ÚT: 8:00 – 14:00

ST: 8:00 – 14:00

ČT: 8:00 – 14:00

PÁ: 8:00 – 12:00

Rozhodnutí o nepřijetí je možno vyzvednout osobně pouze ve středu 3.5.2023 (poté budou zaslány Českou poštou).

V případě potřeby je možné domluvit si individuální termín na telefonu 585 412 493.

Ředitel Gymnázia, Olomouc, Čajkovského 9 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku studia ve školním roce 2023/24 v následujících oborech s předpokládanými počty přijatých žáků:

Osmileté studium pro žáky z 5. tříd ZŠ
7941K81 – Gymnázium, 28 žáků

Šestileté studium pro žáky 7. tříd ZŠ
7943K61 – Dvojjazyčné gymnázium, 28 žáků

Čtyřleté studium pro žáky 9. tříd ZŠ
7941K41 – Gymnázium
profilace jazyková NJ/ŠJ – 28 žáků

profilace sportovní – 28 žáků

Prosíme budoucí přijaté uchazeče, kteří se rozhodnou odevzdat zápisový lístek na jiné škole, aby nás o této skutečnosti informovali písemně na adrese skola@gcajkol.cz – tato informace nám umožní přijímací řízení urychlit.

Nepřijatí uchazeči mohou podat odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů do tří pracovních dní od obdržení rozhodnutí o nepřijetí.

Podrobné informace najdete na stránkách Cermatu.

DŮLEŽITÉ INFORMACE K PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

Uchazeč podává maximálně dvě (identické) přihlášky ke studiu. Pořadí škol na přihlášce nevyjadřuje prioritu, ale termín, ve kterém bude uchazeč na dané škole dělat testy jednotné přijímací zkoušky (JPZ). Formulář platný pro tento rok získá na základní škole nebo z oficiálních stránek Cermatu. Pokud si přihlášku sami tisknete, vytiskněte ji oboustranně – na jeden list papíru.

V přijímacím řízení na naši školu koná uchazeč jen testy JPZ z matematiky a českého jazyka (zkušební testy). Školní zkouška se nekoná. Políčko pro termín školní přijímací zkoušky na přihlášce nevyplňujte.

V žádném oboru studia není vyžadováno potvrzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Ve čtyřletém studiu uveďte ke kódu 7941K41 – Gymnázium také profilaci – buď sportovní, nebo jazyková + zvolený hlavní jazyk – německý jazyk nebo španělský jazyk.

U SPORTOVNÍ PROFILACE JE NUTNÉ S PŘIHLÁŠKOU DORUČIT I VYPLNĚNOU A POTVRZENOU PŘÍLOHU S POTVRZENÍM REGISTRACE A DOSAŽENÝCH SPORTOVNÍCH ÚSPĚCHŮ.

Přihláška musí být podána řediteli školy do 1. 3. 2023 včetně všech uplatňovaných součástí (doporučení ŠPZ k uzpůsobení podmínek JPZ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, dokumenty hodnocené podle kritérií pro přijetí a ve sportovní profilaci příloha Potvrzení registrace v oddílu a potvrzení dosažených sportovních úspěchů). Doklady osvědčující úspěchy v soutěžích podle kritérií vydané od 1. 3. 2023 do 10. 4. 2023 je nutné dodat do kanceláře školy ihned po obdržení, nejpozději však v den konání zkoušky.

Uchazeči, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se na žádost promíjí přijímací zkouška z českého jazyka a literatury. Znalost ČJ, která je nezbytná pro vzdělávání na gymnáziu, škola ověří rozhovorem. Pro vyhodnocení pořadí uchazečů využije škola redukované hodnocení z Cermatu.

Uchazeč přijatý ke studiu musí potvrdit zájem studovat na dané škole odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek vydává základní škola. Pokud se uchazeč nehlásí ze základní školy, vydá zápisový lístek na základě žádosti krajský úřad.

Nepřijatí uchazeči mohou podat odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů do tří pracovních dní od obdržení rozhodnutí o nepřijetí.

Prosíme přijaté uchazeče, kteří se rozhodli odevzdat zápisový lístek na jiné škole, aby nás o této skutečnosti informovali písemně na adrese skola@gcajkol.cz – tato informace nám umožní přijímací řízení urychlit.

Podrobné informace najdete na stránkách Cermatu.

Uchazeč přijatý ke studiu musí také doložit úspěšné ukončení 5. nebo 7. ročníku (u víceletého gymnázia) nebo základního vzdělání či splnění povinné školní docházky (u čtyřletého oboru) nejpozději při zahájení vzdělávání na střední škole.

TERMÍNY JPZ

čtyřleté studium

13. 4. 2023 – 1. termín (na škole uvedené na přihlášce na 1. místě)
14. 4. 2023 – 2. termín (na škole uvedené na přihlášce na 2. místě)

šestileté a osmileté studium

17. 4. 2023 – 1. termín (na škole uvedené na přihlášce na 1. místě)
18. 4. 2023 – 2. termín (na škole uvedené na přihlášce na 2. místě)

náhradní termíny – 10. a 11. 5. 2023 (za 1. a 2. řádný termín)

Náhradní termín je určen pro uchazeče, který se do 3 dnů od konání JPZ z vážných důvodů omluvil písemně řediteli školy z řádného termínu (např. z důvodu nemoci, karanténního opatření apod.)

Podrobnější informace o průběhu jednotné přijímací zkoušky naleznete na stránkách Cermatu. Najdete zde i ukázky testů z minulých let.

(aktualizováno 31.1.2023)