Přijímací řízení

Ředitel Gymnázia, Olomouc, Čajkovského 9 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku studia ve školním roce 2024/25 v následujících oborech:

Osmileté studium pro žáky z 5. tříd ZŠ
7941K81 – Gymnázium, předpokládaný počet přijatých žáků: 28

Šestileté studium pro žáky 7. tříd ZŠ
7943K61 – Dvojjazyčné gymnázium (ŠJ), předpokládaný počet přijatých žáků: 28

Čtyřleté studium pro žáky 9. tříd ZŠ
7941K41 – Gymnázium
zaměření ŠVP jazykové – NJ – předpokládaný počet přijatých žáků: 14

zaměření ŠVP jazykové – ŠJ – předpokládaný počet přijatých žáků: 14

zaměření ŠVP všeobecné – předpokládaný počet přijatých žáků: 28

zaměření ŠVP sportovní – předpokládaný počet přijatých žáků: 28

Videa ke školní přijímací zkoušce

Pro přijímací řízení do 1. ročníku čtyřletého studia se sportovním zaměřením školního vzdělávacího programu vyhlašuje ředitel školy podle § 60g odst. 1 školského zákona školní přijímací zkoušku. Školní přijímací zkouška proběhne formou testu fyzické zdatnosti. Disciplíny a způsob jejich hodnocení jsou uvedeny v kritériích přijímacího řízení pro tento obor a zaměření. Názorné ukázky jejich provedení jsou k dispozici ve videích. Školní přijímací zkouška se bude konat v období od 15. 3. 2024 do 23. 4. 2024. Termín bude stanoven nejpozději 14 dní před jejím konáním, bude zveřejněn na tomto místě i na vývěsce školy a uchazeči bude oznámen v pozvánce. Uchazeči o tento typ studia musí také k přihlášce doložit přílohu Potvrzení registrace uchazeče a aktivní činnosti ve sportovním oddílu („Příloha sport“).

Termín školní přijímací zkoušky stanovil ředitel školy na dny 25. a 26. března 2024. Konkrétní den a čas má každý uchazeč o sportovní zaměření uveden v pozvánce v DIPSY.

TERMÍNY JPZ

čtyřleté studium

12. 4. 2024
15. 4. 2024

šestileté a osmileté studium

16. 4. 2024
17. 4. 2024

náhradní termíny – 29. a 30. 4. 2024

Náhradní termín je určen pro uchazeče, který se do 3 dnů od konání JPZ z vážných důvodů omluvil písemně řediteli školy z řádného termínu (např. z důvodu nemoci, karanténního opatření apod.)

Podrobnější informace o testech a průběhu jednotné přijímací zkoušky naleznete na stránkách Cermatu. Najdete zde i ukázky testů z minulých let. Přehledné a úplné informace k novému způsobu podávání přihlášek najdete na oficiálních stránkách . DOPORUČUJEME zákonným zástupcům uchazečů, aby využili pro podání přihlášky nový digitální přihlašovací systém DIPSY, nejlépe s ověřenou elektronickou identitou, což umožní komunikovat nezávisle na poštovních službách.

Informace pro cizince

Uchazeči cizinci musí spolu s přihláškou doložit doklad o oprávněnosti pobytu dle § 20 odst. 3 školského zákona.

Osoby, které získaly předchozí vzdělání mimo území České republiky, mohou požádat o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, se ověří rozhovorem. Toto se netýká uchazečů, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve škole v České republice, včetně zahraničních škol působících na území ČR, a to i když se v nich vzdělávali jen část školního roku, typicky v průběhu 1. pololetí 9. třídy.

Uchazeči, kterým byla udělena dočasná ochrana jako osobě přicházející do České republiky z Ukrajiny v souvislosti s válečným konfliktem, mohou požádat na základě zákona 67/2022 Sb. o možnost skládat přijímací zkoušku z matematiky v ukrajinském jazyce a o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, se opět ověří rozhovorem.

Aktualizováno 11. 3. 2024