Přijímací řízení

Ředitel Gymnázia, Olomouc, Čajkovského 9 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku studia ve školním roce 2024/25 v následujících oborech:

Osmileté studium pro žáky z 5. tříd ZŠ
7941K81 – Gymnázium, předpokládaný počet přijatých žáků: 28

Šestileté studium pro žáky 7. tříd ZŠ
7943K61 – Dvojjazyčné gymnázium (ŠJ), předpokládaný počet přijatých žáků: 28

Čtyřleté studium pro žáky 9. tříd ZŠ
7941K41 – Gymnázium
zaměření ŠVP jazykové – NJ – předpokládaný počet přijatých žáků: 14

zaměření ŠVP jazykové – ŠJ – předpokládaný počet přijatých žáků: 14

zaměření ŠVP všeobecné – předpokládaný počet přijatých žáků: 28

zaměření ŠVP sportovní – předpokládaný počet přijatých žáků: 28

Informace pro přijaté uchazeče

  • Uchazeč, který byl přijat a nemá v úmyslu na školu nastoupit, se může vzdát přijetí nejpozději do 21. 5. 2024. Na takto uvolněná místa může škola vyhlásit druhé kolo přijímacího řízení.

Informace pro nepřijaté uchazeče

  • Odvolání proti nepřijetí ke studiu z kapacitních důvodů nemá v letošním roce smysl. Případná volná místa, která by vznikla vzdáním se přijetí některým uchazečem, by se zaplňovala až v dalším kole. Stejně tak nemá smysl podávat odvolání z důvodu přijetí na školu s vyšší prioritou.
  • Odvolání z jiného důvodu je nutné podat do tří pracovních dnů ode dne vydání rozhodnutí řediteli školy, která rozhodnutí vydala.
Videa ke školní přijímací zkoušce

Pro přijímací řízení do 1. ročníku čtyřletého studia se sportovním zaměřením školního vzdělávacího programu vyhlašuje ředitel školy podle § 60g odst. 1 školského zákona školní přijímací zkoušku. Školní přijímací zkouška proběhne formou testu fyzické zdatnosti. Disciplíny a způsob jejich hodnocení jsou uvedeny v kritériích přijímacího řízení pro tento obor a zaměření. Názorné ukázky jejich provedení jsou k dispozici ve videích. Školní přijímací zkouška se bude konat v období od 15. 3. 2024 do 23. 4. 2024. Termín bude stanoven nejpozději 14 dní před jejím konáním, bude zveřejněn na tomto místě i na vývěsce školy a uchazeči bude oznámen v pozvánce. Uchazeči o tento typ studia musí také k přihlášce doložit přílohu Potvrzení registrace uchazeče a aktivní činnosti ve sportovním oddílu („Příloha sport“).

Termín školní přijímací zkoušky stanovil ředitel školy na dny 25. a 26. března 2024. Konkrétní den a čas má každý uchazeč o sportovní zaměření uveden v pozvánce v DIPSY.

TERMÍNY JPZ

čtyřleté studium

12. 4. 2024
15. 4. 2024

šestileté a osmileté studium

16. 4. 2024
17. 4. 2024

náhradní termíny – 29. a 30. 4. 2024

Náhradní termín je určen pro uchazeče, který se do 3 dnů od konání JPZ z vážných důvodů omluvil písemně řediteli školy z řádného termínu (např. z důvodu nemoci, karanténního opatření apod.)

Podrobnější informace o testech a průběhu jednotné přijímací zkoušky naleznete na stránkách Cermatu. Najdete zde i ukázky testů z minulých let. Přehledné a úplné informace k novému způsobu podávání přihlášek najdete na oficiálních stránkách . DOPORUČUJEME zákonným zástupcům uchazečů, aby využili pro podání přihlášky nový digitální přihlašovací systém DIPSY, nejlépe s ověřenou elektronickou identitou, což umožní komunikovat nezávisle na poštovních službách.

Informace pro cizince

Uchazeči cizinci musí spolu s přihláškou doložit doklad o oprávněnosti pobytu dle § 20 odst. 3 školského zákona.

Osoby, které získaly předchozí vzdělání mimo území České republiky, mohou požádat o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, se ověří rozhovorem. Toto se netýká uchazečů, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve škole v České republice, včetně zahraničních škol působících na území ČR, a to i když se v nich vzdělávali jen část školního roku, typicky v průběhu 1. pololetí 9. třídy.

Pokud hledáte superklon Replica Rolex , Super Clone Rolex je místo, kam jít! Největší sbírka falešných hodinek Rolex online!

Uchazeči, kterým byla udělena dočasná ochrana jako osobě přicházející do České republiky z Ukrajiny v souvislosti s válečným konfliktem, mohou požádat na základě zákona 67/2022 Sb. o možnost skládat přijímací zkoušku z matematiky v ukrajinském jazyce a o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, se opět ověří rozhovorem.

Aktualizováno 15. 5. 2024