Přijímací řízení

Ředitel Gymnázia, Olomouc, Čajkovského 9 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku studia ve školním roce 2022/23 v následujících oborech s předpokládanými počty přijatých žáků:

Osmileté studium pro žáky z 5. tříd ZŠ
7941K81 – Gymnázium, 30 žáků

Šestileté studium pro žáky 7. tříd ZŠ
7943K61 – Dvojjazyčné gymnázium, 30 žáků

Čtyřleté studium pro žáky 9. tříd ZŠ
7941K41 – Gymnázium

profilace jazyková NJ/ŠJ – 30 žáků
profilace sportovní – 30 žáků

Přijatí uchazeči musí potvrdit úmysl vzdělávat se na naší škole odevzdáním zápisového lístku do deseti pracovních dní od rozhodnutí o přijetí. Nedodržením této lhůty platnost rozhodnutí zaniká.

Prosíme přijaté uchazeče, kteří se rozhodli odevzdat zápisový lístek na jiné škole, aby nás o této skutečnosti informovali písemně na adrese skola@gcajkol.cz – tato informace nám umožní přijímací řízení urychlit.

Nepřijatí uchazeči mohou podat odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů do tří pracovních dní od obdržení rozhodnutí o nepřijetí.

Podrobné informace najdete na stránkách Cermatu.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Uchazeč podává maximálně dvě (identické) přihlášky ke studiu. Formulář platný pro tento rok získá na základní škole nebo z oficiálních stránek Cermatu.

Přihláška musí být podána řediteli školy do 1. 3. 2022 včetně všech uplatňovaných součástí (doporučení ŠPZ k uzpůsobení podmínek JPZ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, dokumenty hodnocené podle kritérií pro přijetí a ve sportovní profilaci příloha Potvrzení registrace v oddílu a potvrzení dosažených sportovních úspěchů).

NENÍ VYŽADOVÁNO potvrzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Všichni uchazeči o studium konají jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) z matematiky a českého jazyka formou testů připravených Cermatem.

Uchazeči, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se na žádost promíjí přijímací zkouška z českého jazyka a literatury. Znalost ČJ, která je nezbytná pro vzdělávání na gymnáziu, škola ověří rozhovorem. Pro vyhodnocení pořadí uchazečů využije škola redukované hodnocení z Cermatu.

Uchazeč přijatý ke studiu musí potvrdit zájem studovat na dané škole odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek vydává základní škola. Pokud se uchazeč nehlásí ze základní školy, vydá zápisový lístek na základě žádosti krajský úřad.

Uchazeč přijatý ke studiu musí také doložit úspěšné ukončení 5. nebo 7. ročníku (u víceletého gymnázia) nebo základního vzdělání či splnění povinné školní docházky (u čtyřletého oboru) nejpozději při zahájení vzdělávání na střední škole.

TERMÍNY JPZ

čtyřleté studium

12. 4. 2022 – 1. termín (na škole uvedené na přihlášce na 1. místě)
13. 4. 2022 – 2. termín (na škole uvedené na přihlášce na 2. místě)

šestileté a osmileté studium

19. 4. 2022 – 1. termín (na škole uvedené na přihlášce na 1. místě)
20. 4. 2022 – 2. termín (na škole uvedené na přihlášce na 2. místě)

náhradní termíny – 10. a 11. 5. 2022 (za 1. a 2. řádný termín)

Náhradní termín je určen pro uchazeče, který se do 3 dnů od konání JPZ z vážných důvodů omluvil písemně řediteli školy z řádného termínu (např. z důvodu nemoci, karanténního opatření apod.)

Podrobnější informace o průběhu jednotné přijímací zkoušky naleznete na stránkách Cermatu. Najdete zde i ukázky testů z minulých let.

POZNÁMKY K VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY NA NAŠI ŠKOLU:

Použijte aktuálně platný formulář přihlášky.

V žádném druhu studia není potřeba prokázání zdravotní způsobilosti na přihlášce.

Ve čtyřletém studiu uveďte ke kódu 7941K41 – Gymnázium také profilaci – sportovní, nebo jazyková + zvolený hlavní jazyk – německý jazyk nebo španělský jazyk.

U SPORTOVNÍ PROFILACE JE NUTNÉ S PŘIHLÁŠKOU DORUČIT I VYPLNĚNOU A POTVRZENOU PŘÍLOHU S POTVRZENÍM REGISTRACE A DOSAŽENÝCH SPORTOVNÍCH ÚSPĚCHŮ – VŠE DO 1. 3. 2022.

Na naší škole se koná jen jednotná přijímací zkouška. Políčko Termín školní přijímací zkoušky nevyplňujte!

Pokud si přihlášku sami tisknete, vytiskněte ji oboustranně – na jeden list papíru.