Španělský jazyk

V 1. ročníku probíhá intenzívní výuka španělského jazyka, od 2. ročníku se ve španělském jazyce vyučuje i dějepis a zeměpis. Španělština je v současnosti velmi populární jazyk (např. na Slovensku působí v současné době 5 gymnázií tohoto typu, další se nacházejí i v ostatních východoevropských zemích), plní funkci druhého světového jazyka v těsném závěsu za angličtinou, mluví jím přes 400 miliónů lidí a postupně se mění v mezinárodní komunikační prostředek 570 miliónů lidí. Na okraj poznamenejme, že v loňském roce byl jazyk španělský zaveden jako povinný cizí jazyk v Brazílii, která avizuje potřebu 200 000 učitelů tohoto jazyka. V USA je španělština druhým nejsilnějším jazykem a v současné době se o ní uvažuje jako o druhém oficiálním jazyku (v některých státech USA již jako oficiální jazyk funguje – např. stát Texas). Je pracovním jazykem ve všech mezinárodních organizacích. Je tedy jasné, že je to jazyk každý den stále žádanější ve výuce na školách i mezi rodiči, kteří vědí, že „s angličtinou a španělštinou se může projít celým světem“.

U uchazečů se nepožaduje předchozí znalost španělského jazyka. Škola je vybavena dobře zásobenou španělskou knihovnou (knihy, videokazety) a speciální učebnou pro výuku španělského jazyka. Škola velmi úzce spolupracuje s Katedrou romanistiky FFUP Olomouc, žáci se účastní akcí a seminářů pořádaných touto katedrou. V rámci výuky jsou na škole pořádány odborné přednášky (např. zeměpisná tematika týkající se jednotlivých latinskoamerických zemí). Jako hosté zde přednášejí zahraniční lektoři působící toho času na olomoucké univerzitě. Výuka bude zajištěna nejen českými vyučujícími. V rámci studia tohoto zaměření se organizují každoroční poznávací a vzdělávací zájezdy do Španělska. Škola navázala kontakty se střední školou Alcalá de Xivert (250 km jižně od Barcelony) a nyní jsou projednávány formy budoucí spolupráce v oblasti výměnných pobytů a práce na společných programech. Zároveň jsou oslovovány i další školy v jiných španělských městech (Sevilla), dokonce se slibně rozvíjejí možnosti spolupráce se španělskojazyčnými třídami gymnázia v Darmstadtu (SRN). V minulém školním roce škola rovněž navázala kontakty s bilingvním gymnáziem v Budapešti (Károlyi Mihály magyar-spanyol tannyelv gimnázium) a vybraní studenti se zúčastnili první výměnné akce zahrnující kromě řady kulturních aktivit i účast ve výuce nejen španělského jazyka, ale i předmětů v tomto jazyce vyučovaných. Studenti měli možnost poznat, že španělština se může stát kontaktním jazykem i v zemi, která je pro nás jinak jazykově odtažitá. Zahájená spolupráce bude pokračovat i v příštích letech. Žáci mají možnost získat mezinárodně uznávaný diplom DELE, který usnadňuje případné studium na španělských univerzitách. Žáci souběžně se studiem španělského jazyka získají i solidní znalosti anglického jazyka, kterému je věnována hodinová dotace srovnatelná s ostatními typy studia. Absolventi dosud realizovaného zaměření na výuku předmětů ve španělském jazyce byli úspěšní v celostátních kolech jazykových soutěží i při přijímacích řízeních na VŠ.