Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Gymnázia Čajkovského (dále ŠPP), slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště klade důraz na citlivost a důvěrnost jednání, záruku ochrany osobních dat klientů a zajištění včasné intervence.

Hlavním cílem ŠPP je poskytování poradenské péče žákům gymnázia, jejich rodičům a pedagogům. Tyto služby jsou zaměřeny jak na práci s riziky, která mohou nepříznivě ovlivňovat průběh studia, tak i na podporu osobnostního rozvoje studentů.

Členové týmu ŠPP (školní psycholožka, metodička prevence a výchovná poradkyně) se schází na pravidelných pracovních poradách. Společně konzultují a řeší situace vyžadující intervenční nebo preventivní péči psychologa, metodika prevence či výchovného poradce, případně konzultaci s rodiči, pedagogy nebo zprostředkování jiné odborné péče.

Činnost ŠPP koordinuje výchovná poradkyně Mgr. Sylva Zajícová, která je odborným garantem poskytovaných poradenských služeb.

Školní psycholožka Mgr. Halky Prášilové, Ph.D. je nezávislý odborník školy a je vázána mlčenlivostí.

Poradenské služby školní psycholožky jsou pro žáky školy, jejich rodiče a pedagogy bezplatné.

Školní psycholožka zajišťuje:

 • krizovou intervenci a neodkladnou psychologickou pomoc žákům;
 • poradenskou a terapeutickou podporu při zvládání školních, rodinných či osobních potíží žáků;
 • psychologickou podporu pedagogům a zákonným zástupcům žáků;
 • zprostředkování další odborné péče;
 • odbornou práci s celým systémem školy (vedení školy, pedagogický sbor, třídní kolektivy, jednotliví žáci a pedagogové, rodiče žáků);
 • spolupráci se specializovanými pracovišti či odborníky v rámci rozšíření a zkvalitnění poskytovaných služeb: Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně-pedagogická centra, praktičtí i odborní lékaři, Oddělení péče o rodinu a děti, preventivní oddělení PČR, Střediska výchovné péče, školní psychologové atd.;
 • kariérové poradenství včetně diagnostiky a posouzení osobnostních předpokladů v souvislosti s volbou studijního oboru na VŠ;
 • screening rizikového chování, následné analýzy a návrhy konkrétních opatření
 • prevenci školní neúspěšnosti;
 • posouzení stylů učení a individuálních studijních předpokladů žáků včetně vytvoření osobního studijního plánu;
 • konzultace v oblasti psychologie sportu pro žáky sportovních tříd;
 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • koordinaci pedagogicko-psychologického poradenství ve škole.

Konzultační hodiny:

ÚT: 8:00 – 15:00
ČT: 8:00 – 15:00    15:00 – 17:00 (pro objednané)
PÁ: 10:00 – 15:00 (pouze lichý týden)

Na konzultace je vhodné se předem objednat. Po předchozí domluvě je možný i jiný termín.

Kontakt:

Tel.: 585 412 493 (107)
mobil: +420 774 812 218
E-mail: halka.prasilova@seznam.cz
pracovna C18

Výchovná poradkyně Mgr. Sylva Zajícová poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům tyto poradenské činnosti:

 • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků;
 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni;
 • zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních;
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků;
 • poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona.

Konzultační hodiny:

ST: 14.45 – 15.30 (pro objednané ZZ)
Po předchozí domluvě je možný i jiný termín.

Kontakt:

Tel.: 585 412 493
E-mail: zajicova@gcajkol.cz
pracovna C25

Metodička prevence Mgr. Veronika Neumannová poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům tyto poradenské činnosti:

 • vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli;
 • spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole;
 • příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

Konzultační hodiny:

ST: 14.45 – 15.30 (pro objednané ZZ)
Po předchozí domluvě je možný i jiný termín.

Kontakt:

Tel.: 585 412 493
E-mail: neumannova@gcajkol.cz
pracovna E10